U leest hier voor het eerst het VITO-duurzaamheidsverslag en niet langer het VITO-jaarverslag. Dit verslag verschilt niet enkel qua vorm van het ‘oude’ jaarverslag, maar ook inhoudelijk. Dat VITO kiest voor een duurzaamheidsverslag, hoeft niet te verwonderen. Alle onderzoeksthema’s van VITO zijn inherent verbonden aan duurzame ontwikkeling, met cleantech als decentrale technologische component in het onderzoek. We lichten die thema’s dan ook graag toe in dit verslag aan de hand van enkele praktische onderzoeksprojecten uitgevoerd in 2012. In zoverre sluiten we aan bij de traditie van een jaarverslag.

En omdat duurzaamheid vaak wordt geassocieerd met de drie P’s (People – Planet – Profit), laten we ook niet na de ‘Profit’ van VITO in 2012 toe te lichten, namelijk de financiële resultaten behaald door VITO.

De strategische adviesraad van VITO, voorgezeten door prof. dr. ir. A. De Meyer, kwam in zijn laatste advies tot de vaststelling dat duurzaamheid bij VITO in het DNA moest zitten en ook reeds gedeeltelijk zat. Het hoofdstuk ‘Duurzaamheid in VITO’ (beschikbaar via de link www.vito.be/duurzaamheidsverslag2012) moet dat toelichten, met bijdragen uit zowel het personeelsbeleid, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (MVK), als de dit jaar afgeronde haalbaarheidsstudie met The Energy and Resources Institute (TERI) uit India over Integrating New and Sustainable Technologies for Elimination of Poverty (INSTEP). Via INSTEP willen TERI en VITO starten met een programma rond de introductie van nieuwe en duurzame technologieën in de plaatselijke Indische dorpsgemeenschappen. Zo willen we de regionale samenleving vooruithelpen naar een duurzamer leefmilieu, en aldus bijdragen tot de afbouw van armoede, één van de voornaamste Millenium Development Goals van de VN voor 2015 en onverkort overgenomen als grootste actuele en wereldwijde uitdaging voor duurzame ontwikkeling in de Rio20+ Sustainable Development Goals voor ‘The Future We Want’.

Maar als inleiding wenst dit duurzaamheidsverslag onze visie op duurzaamheid te schetsen en wensen we verder in te gaan op de rol van VITO in cleantech en duurzame ontwikkeling.

Met dit verslag willen VITO en de Raad van bestuur het groeiende belang van VITO in Vlaanderen en bij de wereldwijde transitie naar een duurzame samenleving aantonen. De aanslepende economische crisis en in het bijzonder de reflecties over ‘zero-growth’ als toekomstig economisch en maatschappelijk model zijn – hoe paradoxaal het ook kan lijken – een ideale voedingsbodem voor het wereldwijde denken en doen over een duurzaam wereldbeeld. VITO draagt haar steentje daartoe bij en zal dat blijven doen. Dit duurzaamheidsverslag getuigt hiervan.

Ik wens u allen veel leesplezier.

Em. prof. dr. Harry Martens
Voorzitter Raad van bestuur VITO